FR_Funkcijska dijagnostika

Funkcijska dijagnostika je znanstvena disciplina stomatološke protetike koja omogućava detaljnu analizu funkcioniranja temporomandibularnog sustava tj. čeljusnog zgloba.

Temporomandibularnu disfunkciju (bolove, krepitacije i pomaci čeljusnih zglobova) otkrivamo pomoću adekvatne anamneze, kliničke i manualne analize zglobova, analize kretnje čeljusti u artikulatoru, radiološke analize, magnetne tomografije...

Terapija se sastoji od medicinske terapije (fizikalna th, psihoterapija), te stomatološke terapije u smislu udlaga (stabilizacijske i terapijske). Kada se udlagom stabilizira postignuta željena pozicija čeljusti zglobova, terapija se upotpunjava protetskim zahvatima ili samo restorativnom stomatologijom (ispunima).